اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولو مردان در زنجان برگزار می‌شود

اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولو مردان در زنجان برگزار می‌شود
رئیس هیأت قایقرانی استان زنجان گفت: دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولوی مردان به میزبانی هیأت استان برگزار می‌شود.

اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولو مردان در زنجان برگزار می‌شود

رئیس هیأت قایقرانی استان زنجان گفت: دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولوی مردان به میزبانی هیأت استان برگزار می‌شود.
اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولو مردان در زنجان برگزار می‌شود

View more posts from this author