اردبیل میزبانی کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان شد

اردبیل میزبانی کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان شد
میزبانی از مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان به اردبیل واگذار شد.

اردبیل میزبانی کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان شد

میزبانی از مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان به اردبیل واگذار شد.
اردبیل میزبانی کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان شد

View more posts from this author