اردبیل به نمایشگاه عسل ایران تبدیل شده است/ فروش 30 هزار تُن عسل در اردبیل

اردبیل به نمایشگاه عسل ایران تبدیل شده است/ فروش 30 هزار تُن عسل در اردبیل
رئیس انجمن ملی عسل ایران گفت: اردبیل در چند سال اخیر به نمایشگاه عسل ایران تبدیل شده است.

اردبیل به نمایشگاه عسل ایران تبدیل شده است/ فروش 30 هزار تُن عسل در اردبیل

رئیس انجمن ملی عسل ایران گفت: اردبیل در چند سال اخیر به نمایشگاه عسل ایران تبدیل شده است.
اردبیل به نمایشگاه عسل ایران تبدیل شده است/ فروش 30 هزار تُن عسل در اردبیل

View more posts from this author