ارتقای جایگاه دستگاه‌های اجرایی استان قم دنبال شود

ارتقای جایگاه دستگاه‌های اجرایی استان قم دنبال شود
استاندار قم با بیان اینکه ارتقای جایگاه دستگاه‌های اجرایی استان قم باید دنبال شود، گفت: این استان ظرفیت‌های بسیاری را در خود جای داده است که با تکیه بر این ظرفیت‌ها می‌توانیم در عرصه‌های ملی تاثیرگذاری مناسبی داشته باشیم.

ارتقای جایگاه دستگاه‌های اجرایی استان قم دنبال شود

استاندار قم با بیان اینکه ارتقای جایگاه دستگاه‌های اجرایی استان قم باید دنبال شود، گفت: این استان ظرفیت‌های بسیاری را در خود جای داده است که با تکیه بر این ظرفیت‌ها می‌توانیم در عرصه‌های ملی تاثیرگذاری مناسبی داشته باشیم.
ارتقای جایگاه دستگاه‌های اجرایی استان قم دنبال شود

تلگرام

View more posts from this author