ارتفاع برف در محورهای مازندران به بیش از یک متر رسید

ارتفاع برف در محورهای مازندران به بیش از یک متر رسید
معاون مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای مازندران با بیان اینکه ارتفاع برف در محورهای مازندران به بیش از یک متر رسید، گفت: تردد در محورهای اصلی و فرعی استان با وجود بارش یک متری برف در محورهای مازندران در جریان است.

ارتفاع برف در محورهای مازندران به بیش از یک متر رسید

معاون مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای مازندران با بیان اینکه ارتفاع برف در محورهای مازندران به بیش از یک متر رسید، گفت: تردد در محورهای اصلی و فرعی استان با وجود بارش یک متری برف در محورهای مازندران در جریان است.
ارتفاع برف در محورهای مازندران به بیش از یک متر رسید

View more posts from this author