ارتش بزرگ مسلمانان ریشه داعش را نابود کرد

ارتش بزرگ مسلمانان ریشه داعش را نابود کرد
فرمانده قرارگاه نصرت گفت: ارتش بزرگ مسلمانان ریشه داعش را در سوریه و عراق نابود کرد و این همان تحقق فرمایشات امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه ایشان است.

ارتش بزرگ مسلمانان ریشه داعش را نابود کرد

فرمانده قرارگاه نصرت گفت: ارتش بزرگ مسلمانان ریشه داعش را در سوریه و عراق نابود کرد و این همان تحقق فرمایشات امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه ایشان است.
ارتش بزرگ مسلمانان ریشه داعش را نابود کرد

View more posts from this author