ارتباط رسمی دولت با ملت دارای اختلال است

ارتباط رسمی دولت با ملت دارای اختلال است
رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان نوشهر گفت: ارتباط رسمی دولت با ملت دارای اختلال است اما رابطه غیررسمی برقرار است.

ارتباط رسمی دولت با ملت دارای اختلال است

رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان نوشهر گفت: ارتباط رسمی دولت با ملت دارای اختلال است اما رابطه غیررسمی برقرار است.
ارتباط رسمی دولت با ملت دارای اختلال است

تلگرام

View more posts from this author