ارتباطات بین‌المللی ایران باید با حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی باشد

ارتباطات بین‌المللی ایران باید با حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی باشد
امام جمعه سیرجان گفت: ما به دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم، اما در این ارتباط حفظ عزت، کرامت و اقتدار ملت ایران و نظام اسلامی مورد تأکید قرار دارد.

ارتباطات بین‌المللی ایران باید با حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی باشد

امام جمعه سیرجان گفت: ما به دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم، اما در این ارتباط حفظ عزت، کرامت و اقتدار ملت ایران و نظام اسلامی مورد تأکید قرار دارد.
ارتباطات بین‌المللی ایران باید با حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی باشد

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author