اربعین مانور عظمت شیعیان جهان است/ به شیعه بودن افتخار می‌کنم

اربعین مانور عظمت شیعیان جهان است/ به شیعه بودن افتخار می‌کنم
هنرپیشه سینما و تلویزیون با بیان اینکه اربعین مانور عظمت شیعیان جهان است، گفت: به شیعه بودنم افتخار می‌کنم.

اربعین مانور عظمت شیعیان جهان است/ به شیعه بودن افتخار می‌کنم

هنرپیشه سینما و تلویزیون با بیان اینکه اربعین مانور عظمت شیعیان جهان است، گفت: به شیعه بودنم افتخار می‌کنم.
اربعین مانور عظمت شیعیان جهان است/ به شیعه بودن افتخار می‌کنم

View more posts from this author