اربعین قدرت راهبردی و نرم جهان اسلام است/ امام حسین (ع) مظهر تمدن دنیا

اربعین قدرت راهبردی و نرم جهان اسلام است/ امام حسین (ع) مظهر تمدن دنیا
تولیت آستان قدس رضوی، اربعین را قدرت راهبردی و نرم جهان اسلام عنوان کرد.

اربعین قدرت راهبردی و نرم جهان اسلام است/ امام حسین (ع) مظهر تمدن دنیا

تولیت آستان قدس رضوی، اربعین را قدرت راهبردی و نرم جهان اسلام عنوان کرد.
اربعین قدرت راهبردی و نرم جهان اسلام است/ امام حسین (ع) مظهر تمدن دنیا

View more posts from this author