اربعین تمدن‌ساز است/ حیرت و سرگردانی از بمب اتم هم خطرناک‌تر است

اربعین تمدن‌ساز است/ حیرت و سرگردانی از بمب اتم هم خطرناک‌تر است
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه دنیا دچار حیرت است و این حیرت انسان را به ورطه نابودی کشانده است، گفت: اربعین تمدن‌ساز است به این معنا که دنیا را دعوت می‌کند که انسان به سوی کمال الهی بازگردد.

اربعین تمدن‌ساز است/ حیرت و سرگردانی از بمب اتم هم خطرناک‌تر است

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه دنیا دچار حیرت است و این حیرت انسان را به ورطه نابودی کشانده است، گفت: اربعین تمدن‌ساز است به این معنا که دنیا را دعوت می‌کند که انسان به سوی کمال الهی بازگردد.
اربعین تمدن‌ساز است/ حیرت و سرگردانی از بمب اتم هم خطرناک‌تر است

View more posts from this author