اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شوند

اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شوند
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: مجهز کردن 11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در دستور کار قرار دارد.

اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شوند

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: مجهز کردن 11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در دستور کار قرار دارد.
اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شوند

View more posts from this author