اراده جمعی برای مقابله با جرائم مواد مخدر نیاز است/ آمادگی جمع‌آوری معتادان متجاهر را داریم

اراده جمعی برای مقابله با جرائم مواد مخدر نیاز است/ آمادگی جمع‌آوری معتادان متجاهر را داریم
رئیس پلیس پایتخت بر لزوم وجود اراده جمعی در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور و استان تهران تأکید کرد.

اراده جمعی برای مقابله با جرائم مواد مخدر نیاز است/ آمادگی جمع‌آوری معتادان متجاهر را داریم

رئیس پلیس پایتخت بر لزوم وجود اراده جمعی در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور و استان تهران تأکید کرد.
اراده جمعی برای مقابله با جرائم مواد مخدر نیاز است/ آمادگی جمع‌آوری معتادان متجاهر را داریم

View more posts from this author