ارادت مردم کردستان به رهبری موجب خشم دشمنان شده است

ارادت مردم کردستان به رهبری موجب خشم دشمنان شده است
امام جمعه سنندج گفت: ارادت مردم کردستان به مقام معظم رهبری موجب خشم دشمنان شده است.

ارادت مردم کردستان به رهبری موجب خشم دشمنان شده است

امام جمعه سنندج گفت: ارادت مردم کردستان به مقام معظم رهبری موجب خشم دشمنان شده است.
ارادت مردم کردستان به رهبری موجب خشم دشمنان شده است

View more posts from this author