ارابه‌های مرگ همچنان مقتدرانه می‌آیند/ کوه زباله در گویچاله هر روز قد می‌کشد

ارابه‌های مرگ همچنان مقتدرانه می‌آیند/ کوه زباله در گویچاله هر روز قد می‌کشد
کوه زباله در گویچاله هر روز قد می‌کشد و ارابه‌های مرگ همچون گذشته مقتدرانه می‌آیند و سرزمین، آب، خاک و محصولات کشاورزی‌مان را به کام مرگ می‌کشند.

ارابه‌های مرگ همچنان مقتدرانه می‌آیند/ کوه زباله در گویچاله هر روز قد می‌کشد

کوه زباله در گویچاله هر روز قد می‌کشد و ارابه‌های مرگ همچون گذشته مقتدرانه می‌آیند و سرزمین، آب، خاک و محصولات کشاورزی‌مان را به کام مرگ می‌کشند.
ارابه‌های مرگ همچنان مقتدرانه می‌آیند/ کوه زباله در گویچاله هر روز قد می‌کشد

View more posts from this author