ارائه مهارت‌های حرفه‌ای به بانوان سکونتگاه های غیررسمی زاهدان ارائه شد

ارائه مهارت‌های حرفه‌ای به بانوان سکونتگاه های غیررسمی زاهدان ارائه شد
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان از ارائه 52 هزار و 533 نفر ـ ساعت آموزشهای مهارتی به بانوان ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی زاهدان در 6 ماهه اول سالجاری خبر داد.

ارائه مهارت‌های حرفه‌ای به بانوان سکونتگاه های غیررسمی زاهدان ارائه شد

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان از ارائه 52 هزار و 533 نفر ـ ساعت آموزشهای مهارتی به بانوان ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی زاهدان در 6 ماهه اول سالجاری خبر داد.
ارائه مهارت‌های حرفه‌ای به بانوان سکونتگاه های غیررسمی زاهدان ارائه شد

View more posts from this author