ارائه خدمات نامناسب بی‌اعتمادی به نظام را به‌دنبال دارد

ارائه خدمات نامناسب بی‌اعتمادی به نظام را به‌دنبال دارد
نماینده مردم جهرم در مجلس گفت: ارائه خدمات نامناسب نوعی بی‌اعتمادی در مردم ایجاد می‌کند که بی‌اعتمادی به نظام را به‌دنبال خواهد داشت.

ارائه خدمات نامناسب بی‌اعتمادی به نظام را به‌دنبال دارد

نماینده مردم جهرم در مجلس گفت: ارائه خدمات نامناسب نوعی بی‌اعتمادی در مردم ایجاد می‌کند که بی‌اعتمادی به نظام را به‌دنبال خواهد داشت.
ارائه خدمات نامناسب بی‌اعتمادی به نظام را به‌دنبال دارد

View more posts from this author