اذعان به کارساز نبودن تصمیمات زیرکولری برای طرح دریا

اذعان به کارساز نبودن تصمیمات زیرکولری برای طرح دریا
جلسه کمیته پیشگیری و کاهش تلفات ساحلی شهرستان نور در حالی برگزار شد که معاون فرماندار شهرستان نور با اذعان به کارساز نبودن تصمیمات زیر کولری برای طرح دریا می‌گوید که باید تحمل‌مان را باید بالا ببریم چون در زیر کولر، برای ساحل و دمای بالای 40 درجه تصمیم می‌گیریم.

اذعان به کارساز نبودن تصمیمات زیرکولری برای طرح دریا

جلسه کمیته پیشگیری و کاهش تلفات ساحلی شهرستان نور در حالی برگزار شد که معاون فرماندار شهرستان نور با اذعان به کارساز نبودن تصمیمات زیر کولری برای طرح دریا می‌گوید که باید تحمل‌مان را باید بالا ببریم چون در زیر کولر، برای ساحل و دمای بالای 40 درجه تصمیم می‌گیریم.
اذعان به کارساز نبودن تصمیمات زیرکولری برای طرح دریا

View more posts from this author