ادای احترام طرفداران گسترش‌فولاد به داور فقید

ادای احترام طرفداران گسترش‌فولاد به داور فقید
پیش از آغاز بازی تیم‌های گسترش‌فولاد با فولاد خوزستان، بازیکنان 2 تیم به داور پیشکسوتی که اخیراً درگذشت، ادای احترام کردند.

ادای احترام طرفداران گسترش‌فولاد به داور فقید

پیش از آغاز بازی تیم‌های گسترش‌فولاد با فولاد خوزستان، بازیکنان 2 تیم به داور پیشکسوتی که اخیراً درگذشت، ادای احترام کردند.
ادای احترام طرفداران گسترش‌فولاد به داور فقید

View more posts from this author