ادامه تنش لفظی نماینده اصفهان و لاریجانی/ ماجرای کسر خدمت فرزندان ایثارگران

ادامه تنش لفظی نماینده اصفهان و لاریجانی/ ماجرای کسر خدمت فرزندان ایثارگران
نظر نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص اظهارات روز گذشته لاریجانی را در فارس بخوانید.

ادامه تنش لفظی نماینده اصفهان و لاریجانی/ ماجرای کسر خدمت فرزندان ایثارگران

نظر نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص اظهارات روز گذشته لاریجانی را در فارس بخوانید.
ادامه تنش لفظی نماینده اصفهان و لاریجانی/ ماجرای کسر خدمت فرزندان ایثارگران

View more posts from this author