ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبری غیر قانونی است/ آقای روحانی! بعید است با سابقه امنیتی متوجه تقسیم کار آمریکا و اروپا نشده باشید

ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبری غیر قانونی است/ آقای روحانی! بعید است با سابقه امنیتی متوجه تقسیم کار آمریکا و اروپا نشده باشید
عضو کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر ادامه برجام با خروج آمریکا آورده است: ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبری غیر قانونی است.

ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبری غیر قانونی است/ آقای روحانی! بعید است با سابقه امنیتی متوجه تقسیم کار آمریکا و اروپا نشده باشید

عضو کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر ادامه برجام با خروج آمریکا آورده است: ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبری غیر قانونی است.
ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبری غیر قانونی است/ آقای روحانی! بعید است با سابقه امنیتی متوجه تقسیم کار آمریکا و اروپا نشده باشید

View more posts from this author