اداره ارشاد استان سمنان در توسعه ارتباطات در کشور مورد تقدیر قرار گرفت

اداره ارشاد استان سمنان در توسعه ارتباطات در کشور مورد تقدیر قرار گرفت
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در توسعه ارتباطات در کشور برتر شد.

اداره ارشاد استان سمنان در توسعه ارتباطات در کشور مورد تقدیر قرار گرفت

اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در توسعه ارتباطات در کشور برتر شد.
اداره ارشاد استان سمنان در توسعه ارتباطات در کشور مورد تقدیر قرار گرفت

خبر جدید

View more posts from this author