ادارات موظف به پاسخگویی به دفتر بازرسی فرمانداری‌ها هستند

ادارات موظف به پاسخگویی به دفتر بازرسی فرمانداری‌ها هستند
رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور گفت: ادارات موظف به پاسخگویی به دفتر بازرسی فرمانداری‌ها هستند، در غیر اینصورت با آنان برخورد خواهد شد.

ادارات موظف به پاسخگویی به دفتر بازرسی فرمانداری‌ها هستند

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور گفت: ادارات موظف به پاسخگویی به دفتر بازرسی فرمانداری‌ها هستند، در غیر اینصورت با آنان برخورد خواهد شد.
ادارات موظف به پاسخگویی به دفتر بازرسی فرمانداری‌ها هستند

View more posts from this author