ادارات در اجرای مقررات منعطف باشند/ سختگیری در قوانین مشکلی را برطرف نمی‌کند

ادارات در اجرای مقررات منعطف باشند/ سختگیری در قوانین مشکلی را برطرف نمی‌کند
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ادارات و دستگاه‌های دولتی باید در اجرای قوانین و مقررات انعطاف داشته باشند چرا که با سختگیری در اجرای قوانین مشکلی حل نخواهد شد.

ادارات در اجرای مقررات منعطف باشند/ سختگیری در قوانین مشکلی را برطرف نمی‌کند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ادارات و دستگاه‌های دولتی باید در اجرای قوانین و مقررات انعطاف داشته باشند چرا که با سختگیری در اجرای قوانین مشکلی حل نخواهد شد.
ادارات در اجرای مقررات منعطف باشند/ سختگیری در قوانین مشکلی را برطرف نمی‌کند

View more posts from this author