اخذ مجوز جانمایی ایستگاه‌های مترو قم

اخذ مجوز جانمایی ایستگاه‌های مترو قم
در بیست و ششمین جلسه شورای شهر قم بحث اخذ مجوز جانمایی ایستگاه‌های مترو قم مطرح می‌شود.

اخذ مجوز جانمایی ایستگاه‌های مترو قم

در بیست و ششمین جلسه شورای شهر قم بحث اخذ مجوز جانمایی ایستگاه‌های مترو قم مطرح می‌شود.
اخذ مجوز جانمایی ایستگاه‌های مترو قم

View more posts from this author