اختلاف قبلی عامل تیراندازی منجر به قتل در وحدتیه دشتستان

اختلاف قبلی عامل تیراندازی منجر به قتل در وحدتیه دشتستان
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: دلیل تیراندازی منجر به قتل صبح امروز در وحدتیه اختلافات قبلی بوده است.

اختلاف قبلی عامل تیراندازی منجر به قتل در وحدتیه دشتستان

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: دلیل تیراندازی منجر به قتل صبح امروز در وحدتیه اختلافات قبلی بوده است.
اختلاف قبلی عامل تیراندازی منجر به قتل در وحدتیه دشتستان

View more posts from this author