اختلافات حزبی و جناحی به منافع مردم خدشه وارد می‌کند/ سمن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی به کمک دولت بیایند

اختلافات حزبی و جناحی به منافع مردم خدشه وارد می‌کند/ سمن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی به کمک دولت بیایند
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: گسترده‌تر شدن اختلافات حزبی و جناحی به منافع مردم خدشه وارد می‌کند.

اختلافات حزبی و جناحی به منافع مردم خدشه وارد می‌کند/ سمن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی به کمک دولت بیایند

رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: گسترده‌تر شدن اختلافات حزبی و جناحی به منافع مردم خدشه وارد می‌کند.
اختلافات حزبی و جناحی به منافع مردم خدشه وارد می‌کند/ سمن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی به کمک دولت بیایند

View more posts from this author