اختصاص 400 میلیون تومانی اعتبار به حوزه آبخیز «سفیدرود»

اختصاص 400 میلیون تومانی اعتبار به حوزه آبخیز «سفیدرود»
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: بر اساس پیگیری‌های مسؤولان اداره کل و سازمان مربوطه متعهد به اختصاص 400 میلیون تومان از اعتبارات متمرکز آبخیزداری به استان زنجان شده‌اند که تخصیص آن نیازمند پیگیری است.

اختصاص 400 میلیون تومانی اعتبار به حوزه آبخیز «سفیدرود»

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: بر اساس پیگیری‌های مسؤولان اداره کل و سازمان مربوطه متعهد به اختصاص 400 میلیون تومان از اعتبارات متمرکز آبخیزداری به استان زنجان شده‌اند که تخصیص آن نیازمند پیگیری است.
اختصاص 400 میلیون تومانی اعتبار به حوزه آبخیز «سفیدرود»

View more posts from this author