اختصاص 30 میلیارد ریال برای ساخت مدرسه در جیرفت

اختصاص 30 میلیارد ریال برای ساخت مدرسه در جیرفت
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت گفت: خیران مدرسه‎ساز برای ساخت سه مدرسه 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص دادند.

اختصاص 30 میلیارد ریال برای ساخت مدرسه در جیرفت

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت گفت: خیران مدرسه‎ساز برای ساخت سه مدرسه 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص دادند.
اختصاص 30 میلیارد ریال برای ساخت مدرسه در جیرفت

View more posts from this author