اختصاص 30 درصد از سهم ملی به استان‌ها برای برنامه‌های فرهنگی، هنری، مساجد

اختصاص 30 درصد از سهم ملی به استان‌ها برای برنامه‌های فرهنگی، هنری، مساجد
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص 30 درصد از سهم ملی به استان‌ها برای برنامه‌های فرهنگی، هنری، مساجد خبر داد.

اختصاص 30 درصد از سهم ملی به استان‌ها برای برنامه‌های فرهنگی، هنری، مساجد

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص 30 درصد از سهم ملی به استان‌ها برای برنامه‌های فرهنگی، هنری، مساجد خبر داد.
اختصاص 30 درصد از سهم ملی به استان‌ها برای برنامه‌های فرهنگی، هنری، مساجد

View more posts from this author