اختصاص 3 میلیارد دلار به تخریب و بازسازی مدارس کشور

اختصاص 3 میلیارد دلار به تخریب و بازسازی مدارس کشور
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در برنامه ششم توسعه مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص 3 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی به تخریب و بازسازی مدارس کشور وجود دارد.

اختصاص 3 میلیارد دلار به تخریب و بازسازی مدارس کشور

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در برنامه ششم توسعه مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص 3 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی به تخریب و بازسازی مدارس کشور وجود دارد.
اختصاص 3 میلیارد دلار به تخریب و بازسازی مدارس کشور

View more posts from this author