اختصاص 176 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های اقتصادی در کرمانشاه

اختصاص 176 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های اقتصادی در کرمانشاه
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: 176 میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان کرمانشاه برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا گذاشته شده است.

اختصاص 176 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های اقتصادی در کرمانشاه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: 176 میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان کرمانشاه برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا گذاشته شده است.
اختصاص 176 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های اقتصادی در کرمانشاه

View more posts from this author