اختصاص 145 پایگاه فرهنگی به اوقات فراغت دانش‌آموزان کرمانشاهی

اختصاص 145 پایگاه فرهنگی به اوقات فراغت دانش‌آموزان کرمانشاهی
فرماندار کرمانشاه گفت: دانش‌آموزان کرمانشاهی اوقات فراغت تابستان امسال را در 145 پایگاه فرهنگی می‌گذرانند.

اختصاص 145 پایگاه فرهنگی به اوقات فراغت دانش‌آموزان کرمانشاهی

فرماندار کرمانشاه گفت: دانش‌آموزان کرمانشاهی اوقات فراغت تابستان امسال را در 145 پایگاه فرهنگی می‌گذرانند.
اختصاص 145 پایگاه فرهنگی به اوقات فراغت دانش‌آموزان کرمانشاهی

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author