اختصاص 1200 میلیارد تومان به هلال احمر

اختصاص 1200 میلیارد تومان به هلال احمر
رئیس فراکسیون هلال احمر مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه یکی از بحث‌هایی که به طور جد مورد توجه قرار گرفت 42 درصد از حق ثبتی بود که در اساسنامه هلال احمر برای هلال احمر ثبت و ذکر شده بود و این 42 درصد بالغ بر یک‌هزار و 200 میلیارد تومان بود که اختصاص یافت.

اختصاص 1200 میلیارد تومان به هلال احمر

رئیس فراکسیون هلال احمر مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه یکی از بحث‌هایی که به طور جد مورد توجه قرار گرفت 42 درصد از حق ثبتی بود که در اساسنامه هلال احمر برای هلال احمر ثبت و ذکر شده بود و این 42 درصد بالغ بر یک‌هزار و 200 میلیارد تومان بود که اختصاص یافت.
اختصاص 1200 میلیارد تومان به هلال احمر

View more posts from this author