اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به دره‌شهر

اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به دره‌شهر
معاون مشارکت‌های مردمی وزیر آموزش و پرورش گفت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به شهرستان دره‌شهر اختصاص یافت.

اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به دره‌شهر

معاون مشارکت‌های مردمی وزیر آموزش و پرورش گفت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به شهرستان دره‌شهر اختصاص یافت.
اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به دره‌شهر

View more posts from this author