اختصاص تنها یک درصد نیاز اعتباری احداث متروی اسلامشهر در بودجه

اختصاص تنها یک درصد نیاز اعتباری احداث متروی اسلامشهر در بودجه
رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر گفت: احداث متروی اسلامشهر بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تنها یک درصد آن در بودجه سنواتی کشور اختصاص پیدا کرده است.

اختصاص تنها یک درصد نیاز اعتباری احداث متروی اسلامشهر در بودجه

رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر گفت: احداث متروی اسلامشهر بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تنها یک درصد آن در بودجه سنواتی کشور اختصاص پیدا کرده است.
اختصاص تنها یک درصد نیاز اعتباری احداث متروی اسلامشهر در بودجه

View more posts from this author