اختتامیه جشنواره‌ هنرهای تجسمی بسیج در بندرخمیر برگزار شد

اختتامیه جشنواره‌ هنرهای تجسمی بسیج در بندرخمیر برگزار شد
مسئول بسیج هنرمندان بندرخمیر از اختتامیه جشنواره شهرستانی هنرهای تجسمی بسیج دراین بندر خبر داد.

اختتامیه جشنواره‌ هنرهای تجسمی بسیج در بندرخمیر برگزار شد

مسئول بسیج هنرمندان بندرخمیر از اختتامیه جشنواره شهرستانی هنرهای تجسمی بسیج دراین بندر خبر داد.
اختتامیه جشنواره‌ هنرهای تجسمی بسیج در بندرخمیر برگزار شد

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author