اختتامیه اولین دوره مسابقات ایستاده خنده اصفهان برگزار شد

اختتامیه اولین دوره مسابقات ایستاده خنده اصفهان برگزار شد
شامگاه پنجشنبه اختتامیه اولین دوره مسابقات ایستاده خنده اصفهان با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

اختتامیه اولین دوره مسابقات ایستاده خنده اصفهان برگزار شد

شامگاه پنجشنبه اختتامیه اولین دوره مسابقات ایستاده خنده اصفهان با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.
اختتامیه اولین دوره مسابقات ایستاده خنده اصفهان برگزار شد

تکنولوژی جدید

View more posts from this author