احیای وقف به معنای واقعی سبب ریشه‌کنی فقر می‌شود

احیای وقف به معنای واقعی سبب ریشه‌کنی فقر می‌شود
امام جمعه فردوس گفت: احیای وقف به معنای واقعی سبب ریشه‌کنی فقر و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود.

احیای وقف به معنای واقعی سبب ریشه‌کنی فقر می‌شود

امام جمعه فردوس گفت: احیای وقف به معنای واقعی سبب ریشه‌کنی فقر و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود.
احیای وقف به معنای واقعی سبب ریشه‌کنی فقر می‌شود

View more posts from this author