«احمد نصر آزادانی» به همرزمان شهیدش پیوست

«احمد نصر آزادانی» به همرزمان شهیدش پیوست
جانباز 70 درصد قطع نخاعی احمد نصر آزادانی پس از تحمل سال‌ها رنج و مشقت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به همرزمان شهیدش پیوست.

«احمد نصر آزادانی» به همرزمان شهیدش پیوست

جانباز 70 درصد قطع نخاعی احمد نصر آزادانی پس از تحمل سال‌ها رنج و مشقت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به همرزمان شهیدش پیوست.
«احمد نصر آزادانی» به همرزمان شهیدش پیوست

View more posts from this author