احساس زلزله در گیلان متأثر از شدت زلزله در عراق است/ مردم آرامش خود را حفظ کنند

احساس زلزله در گیلان متأثر از شدت زلزله در عراق است/ مردم آرامش خود را حفظ کنند
مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان بر ضرورت حفظ آرامش مردم گیلان تأکید کرد و گفت: احساس زلزله در گیلان متأثر از شدت زلزله در عراق است.

احساس زلزله در گیلان متأثر از شدت زلزله در عراق است/ مردم آرامش خود را حفظ کنند

مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان بر ضرورت حفظ آرامش مردم گیلان تأکید کرد و گفت: احساس زلزله در گیلان متأثر از شدت زلزله در عراق است.
احساس زلزله در گیلان متأثر از شدت زلزله در عراق است/ مردم آرامش خود را حفظ کنند

View more posts from this author