احداث 165 گیت برای تردد زائران اربعین

احداث 165 گیت برای تردد زائران اربعین
استاندار واسط عراق گفت: امسال در مجموع 165 گیت با تجهیزات کامل برای تسهیل در تردد زائران اربعین احداث شده است.

احداث 165 گیت برای تردد زائران اربعین

استاندار واسط عراق گفت: امسال در مجموع 165 گیت با تجهیزات کامل برای تسهیل در تردد زائران اربعین احداث شده است.
احداث 165 گیت برای تردد زائران اربعین

View more posts from this author