احداث 16 هزار واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای 2 معلول در کشور

احداث 16 هزار واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای 2 معلول در کشور
مدیرعامل انجمن خیران کشور با اشاره به احداث 16 هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای 2 معلول در کشور توسط این انحمن، گفت: از این تعداد 8 هزار واحد عملیاتی شده و بیش از 3 هزار واحد به اتمام رسیده و تحویل خانوارها شده است.

احداث 16 هزار واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای 2 معلول در کشور

مدیرعامل انجمن خیران کشور با اشاره به احداث 16 هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای 2 معلول در کشور توسط این انحمن، گفت: از این تعداد 8 هزار واحد عملیاتی شده و بیش از 3 هزار واحد به اتمام رسیده و تحویل خانوارها شده است.
احداث 16 هزار واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای 2 معلول در کشور

View more posts from this author