احداث 10 مدرسه خیرساز در بوکان

احداث 10 مدرسه خیرساز در بوکان
مدیر آموزش و پرورش بوکان از ساخت 10 مدرسه خیرساز در شهرستان بوکان خبر داد.

احداث 10 مدرسه خیرساز در بوکان

مدیر آموزش و پرورش بوکان از ساخت 10 مدرسه خیرساز در شهرستان بوکان خبر داد.
احداث 10 مدرسه خیرساز در بوکان

View more posts from this author