احداث فرودگاه در قم ضروری است/منوریل گرفتار برخوردهای سیاسی شد

احداث فرودگاه در قم ضروری است/منوریل گرفتار برخوردهای سیاسی شد
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شهر قم سالانه میزبان میلیون زائر است، گفت: وجود فرودگاه در این شهر بسیار لازم و ضروری است.

احداث فرودگاه در قم ضروری است/منوریل گرفتار برخوردهای سیاسی شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شهر قم سالانه میزبان میلیون زائر است، گفت: وجود فرودگاه در این شهر بسیار لازم و ضروری است.
احداث فرودگاه در قم ضروری است/منوریل گرفتار برخوردهای سیاسی شد

View more posts from this author