احداث سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی در لارستان

احداث سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی در لارستان
رئیس اداره تعاون روستایی لارستان با ابراز تأسف از نبود سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی در لارستان، گفت: از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این عرصه دعوت می‌شود.

احداث سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی در لارستان

رئیس اداره تعاون روستایی لارستان با ابراز تأسف از نبود سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی در لارستان، گفت: از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این عرصه دعوت می‌شود.
احداث سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی در لارستان

روزنامه قانون

View more posts from this author