احداث آب‌شیرین‌کن برای مصارف کشاورزی در بندرلنگه موجب رونق اقتصادی می‌شود

احداث آب‌شیرین‌کن برای مصارف کشاورزی در بندرلنگه موجب رونق اقتصادی می‌شود
بخشدار بخش مرکزی بندرلنگه گفت: احداث آب‌شیرین‌کن برای مصارف کشاورزی در بندرلنگه موجب رونق اقتصادی می‌شود.

احداث آب‌شیرین‌کن برای مصارف کشاورزی در بندرلنگه موجب رونق اقتصادی می‌شود

بخشدار بخش مرکزی بندرلنگه گفت: احداث آب‌شیرین‌کن برای مصارف کشاورزی در بندرلنگه موجب رونق اقتصادی می‌شود.
احداث آب‌شیرین‌کن برای مصارف کشاورزی در بندرلنگه موجب رونق اقتصادی می‌شود

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author