احتمال بروز زلزله‌های 7 ریشتری دیگر هم وجود دارد/ احتمال فعال شدن 5 آتشفشان/ هر روز در کشور زلزله 4 ریشتری داریم

احتمال بروز زلزله‌های 7 ریشتری دیگر هم وجود دارد/ احتمال فعال شدن 5 آتشفشان/ هر روز در کشور زلزله 4 ریشتری داریم
معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه هر روز در کشور زلزله 4 ریشتری داریم، گفت: به‌دلیل شرایط خاص کشور و قرار گرفتن در منطقه زلزله‌خیز جهان احتمال بروز زلزله‌های 7 ریشتری دیگر هم وجود دارد.

احتمال بروز زلزله‌های 7 ریشتری دیگر هم وجود دارد/ احتمال فعال شدن 5 آتشفشان/ هر روز در کشور زلزله 4 ریشتری داریم

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه هر روز در کشور زلزله 4 ریشتری داریم، گفت: به‌دلیل شرایط خاص کشور و قرار گرفتن در منطقه زلزله‌خیز جهان احتمال بروز زلزله‌های 7 ریشتری دیگر هم وجود دارد.
احتمال بروز زلزله‌های 7 ریشتری دیگر هم وجود دارد/ احتمال فعال شدن 5 آتشفشان/ هر روز در کشور زلزله 4 ریشتری داریم

View more posts from this author