اجرای 9 طرح و برنامه ابلاغی در مدارس ابتدایی زنجان

اجرای 9 طرح و برنامه ابلاغی در مدارس ابتدایی زنجان
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 9 طرح و برنامه اولویت‌دار از 18 طرح و برنامه ابلاغی در مدارس ابتدایی مناطق 14 گانه اجرا می‌شود.

اجرای 9 طرح و برنامه ابلاغی در مدارس ابتدایی زنجان

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 9 طرح و برنامه اولویت‌دار از 18 طرح و برنامه ابلاغی در مدارس ابتدایی مناطق 14 گانه اجرا می‌شود.
اجرای 9 طرح و برنامه ابلاغی در مدارس ابتدایی زنجان

View more posts from this author