اجرای 70 هزار نوبت بازدید از اماکن عرضه فرآورده‌های خام در ایلام

اجرای 70 هزار نوبت بازدید از اماکن عرضه فرآورده‌های خام در ایلام
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام از اجرای 70 هزار نوبت بازدید از اماکن عرضه فرآورده‌های خام در ایلام خبر داد.

اجرای 70 هزار نوبت بازدید از اماکن عرضه فرآورده‌های خام در ایلام

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام از اجرای 70 هزار نوبت بازدید از اماکن عرضه فرآورده‌های خام در ایلام خبر داد.
اجرای 70 هزار نوبت بازدید از اماکن عرضه فرآورده‌های خام در ایلام

خرم خبر

View more posts from this author